Στεγάνωση υπογείου με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό-ασφαλτικό ISOFLEX-PU 560 BT, δύο συστατικών

Στεγάνωση υπογείου με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό-ασφαλτικό ISOFLEX-PU 560 BT, δύο συστατικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 560 BT Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

FLEX PU-30 S Πολυουρεθανική μαστίχη

FLEX PU-50 S Πολυουρεθανική μαστίχη

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει:

  • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
  • Να έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.
  • Να έχει μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή της στεγάνωσης συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, ώστε να δημιουργείται μια προστατευτική-στεγανωτική στρώση πριν ακόμη έρθει το νερό σε επαφή με δομικά στοιχεία της κατασκευής.

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το πολυουρεθανικό-ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, ISOFLEX-PU 560 BT. Η καινοτόμα σύνθεση του πολυουρεθανικού-ασφαλτικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ISOFLEX-PU 560 BT, του προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθιστώντας το ιδανικό για στεγάνωση σε πλήθος εφαρμογών.

Σχηματίζει μία ενιαία στεγανή μεμβράνη, με υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές μηχανικές και χημικές αντοχές, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ασφαλτικές επαλείψεις, χαλύβδινες επιφάνειας κ.λπ. Επιπλέον, είναι ευκολόχρηστο με αναλογία ανάμιξης των δύο συστατικών, 1:1 (κατ’ όγκο).

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται επικουρικά και η προσθήκη στο σκυρόδεμα του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Γενικά, το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κ.λπ. Υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται από τα χαλαρά υλικά. Φουρκέτες και μορέλα κόβονται σε βάθος 3 cm. Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V προς τα έσω, σε όλο το μήκος τους και σε βάθος 3 cm.

Ακολουθεί καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3 DUROCRET-PLUS. Ενδεικτική κατανάλωση ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος: 25 kg για στοκάρισμα 30-40m2 επιφάνειας).

 

Αστάρωμα της επιφάνειας με το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m²

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού – ασφαλτικού επαλειφόμενου στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 560 BT

Το πολυουρεθανικό-ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 560 BT είναι ένα προϊόν δύο συστατικών. Τα συστατικά Α (πολυουρεθανική ρητίνη) και Β (άσφαλτος) είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία. Αναμιγνύουμε ίσους όγκους από τα δύο συστατικά σε ένα καθαρό δοχείο. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./ λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου.

Το ISOFLEX-PU 560 BT εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη λίγο κολλώδης. Κάθε επόμενη στρώση εφαρμόζεται 8-24 ώρες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης. Η κατανάλωση για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες είναι περίπου 300-320 g/m²/στρώση. Η συνολική κατανάλωση είναι περίπου 1,2-1,5 l/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής και σκλήρυνσης των υλικών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC και +35ºC.
  • Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικές βαφές SM-16, όσο το πολυουρεθανικό-ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 560 ΒΤ είναι ακόμα νωπό.
  • Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, δεν μπορούν να αποθηκευτούν εκ νέου.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.