ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 60

Ύφασμα πλάτους 100 cm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ύφασμα πλάτους 100 cm.
Για την καθολική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως των ISOFLEX-PU 500, ISOFLEX, ISOFLEX AEGEAN, ISOFLEX HYBRID, AQUAMAT-ELASTIC κτλ. σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. Ιδανικό για το ISOFLEX-PU 500.

Ταινία πλάτους 10 cm<./strong>
Για τοπική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και συμβολών δαπέδου-τοιχίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολό 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥΦΑΣΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝΓΙΑΤΗΝΚΑΘΟΛΙΚΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣΣΤΡΩΣΗΣΤΟΥISOFLEX PU