Ενέσιμες Ρητίνες

ISOMATINJECTPUάκαμπτη,πολυουρεθανική,σφραγιστικήενέσιμηρητίνη

ISOMAT INJECT PU 820
Άκαμπτη, πολυουρεθανική, σφραγιστική ενέσιμη ρητίνη

ISOMATINJECTPUΚαταλύτηςτουISOMATINJECTPU

ISOMAT INJECT PU 832
Καταλύτης του ISOMAT INJECT PU 820