Πολυουρεθανικά Σφραγιστικά

FLEXPU S Πολυουρεθανικήσυγκολλητικήμαστίχη

FLEX PU-50 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

FLEXPU S Πολυουρεθανικήσφραγιστικήμαστίχη

FLEX PU-30 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη

FLEXPU K Πολυουρεθανικήσφραγιστικήµαστίχη

FLEX PU-2K
Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη 2 συστατικών